Zřeknutí se odpovědnosti

Poslední aktualizace: 31. května 2023

Interpretace a definice

Výklad

Slova, ve kterých je počáteční písmeno velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely tohoto vyloučení odpovědnosti:

  • Společnost (v těchto Zásadách používání souborů cookie označovaná buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) odkazuje na GPT Definity 2.0 .
  • Označujete uživatele, jednotlivce přistupující ke Službě nebo společnost či jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.
  • Webová stránka odkazuje na https://bitcointrader.ai ( GPT Definity 2.0 ).
  • Služba odkazuje na webovou stránku.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené ve Službě slouží pouze pro obecné informační účely.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu Služby.

Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo jakékoli škody, ať už v důsledku smluvního jednání, nedbalosti nebo jiných deliktů, vyplývajících z nebo v souvislosti s používáním Služby. nebo obsah Služby. Společnost si vyhrazuje právo provádět dodatky, mazat nebo upravovat obsah služby kdykoli bez předchozího upozornění.

Společnost nezaručuje, že služba neobsahuje viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Externí odkazy vyloučení odpovědnosti

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány ani spravovány Společností ani s ní nejsou žádným způsobem spojeny.

Vezměte prosím na vědomí, že Společnost nezaručuje přesnost, relevanci, aktuálnost nebo úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.

Prohlášení o chybách a opomenutích

Informace poskytované Službou jsou pouze pro obecné vodítko v záležitostech zájmu. I když společnost podnikne veškerá opatření, aby zajistila, že obsah služby je aktuální a přesný, může dojít k chybám. Navíc vzhledem k měnící se povaze zákonů, pravidel a předpisů může docházet ke zpožděním, opomenutím nebo nepřesnostem v informacích obsažených ve službě.

Společnost není odpovědná za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané použitím těchto informací.

Prohlášení o spravedlivém použití

Společnost může používat materiál chráněný autorským právem, který nebyl vždy výslovně schválen vlastníkem autorských práv. Společnost dává takový materiál k dispozici pro kritiku, komentáře, zpravodajství, výuku, stipendia nebo výzkum.

Společnost se domnívá, že to představuje „spravedlivé použití“ jakéhokoli takového materiálu chráněného autorským právem, jak je stanoveno v části 107 zákona o autorských právech Spojených států amerických.

Pokud si přejete používat materiál chráněný autorskými právy ze Služby pro své vlastní účely, které přesahují rámec fair use, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

Views Expressed Disclaimer

Služba může obsahovat názory a názory, které jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postoj jakéhokoli jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti, včetně Společnosti.

Komentáře zveřejněné uživateli jsou jejich výhradní odpovědností a uživatelé převezmou plnou odpovědnost, odpovědnost a vinu za jakékoli urážky na cti nebo soudní spory, které vyplývají z něčeho napsaného nebo jako přímý důsledek něčeho napsaného v komentáři. Společnost nenese odpovědnost za jakýkoli komentář zveřejněný uživateli a vyhrazuje si právo jakýkoli komentář z jakéhokoli důvodu smazat.

Žádné vyloučení odpovědnosti

Informace o Službě jsou poskytovány s vědomím, že Společnost se zde nezabývá poskytováním právních, účetních, daňových nebo jiných odborných rad a služeb. Jako takový by neměl být používán jako náhrada za konzultace s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci.

Společnost ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním nebo nemožností přístupu ke Službě nebo jejím používáním.

Prohlášení „Používání na vlastní riziko“.

Veškeré informace ve Službě jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných použitím těchto informací a bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na záruky výkonu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost nenese odpovědnost vůči vám ani nikomu jinému za jakékoli rozhodnutí nebo opatření přijaté na základě informací poskytnutých službou ani za žádné následné, zvláštní nebo podobné škody, a to ani v případě, že byla na možnost takových škod upozorněna.

Zřeknutí se odpovědnosti za vysoce rizikové investice

‚ GPT Definity 2.0 ‚ (‚ GPT Definity 2.0 ‚) umožňuje svým uživatelům (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) obchodovat s vysoce spekulativními investicemi, které zahrnují značné riziko ztráty. Takové obchodování není vhodné pro všechny investory, takže Uživatelé se musí před obchodováním ujistit, že plně rozumí rizikům. ‚ GPT Definity 2.0 ‚ nespravuje ani nenabízí žádné právní, daňové, účetní nebo investiční rady nebo doporučení týkající se vhodnosti, ziskovosti, investiční strategie nebo jiných záležitostí tohoto druhu.

Všichni uživatelé a potenciální uživatelé by si měli pečlivě přečíst následující Prohlášení o rizicích a varování obsažená v tomto dokumentu, než požádají ‚ GPT Definity 2.0 ‚ o používání jejího softwaru a než začnou obchodovat na různých finančních trzích pomocí různých finančních nástrojů. Je však třeba poznamenat, že tento dokument nemůže a ani neodhaluje ani nevysvětluje všechna rizika a další významné aspekty spojené s obchodováním na Forexu, CFD a kryptoměnách. Oznámení bylo navrženo tak, aby obecně vysvětlilo povahu rizik spojených s obchodováním s Forexem, CFD a kryptoměnami spravedlivým a nezavádějícím způsobem.

VZHLEDEM K VYSOKÉ RIZIKOVÉ POVAZE OBCHODOVÁNÍ ‚ GPT Definity 2.0 ‚ VÝSLOVNĚ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ANI ZARUČUJE, ŽE UŽIVATELÉ DOSAHUJÍ JAKÝKOLI ZISK NEBO ŽE UŽIVATELÉ NEZTRATÍ ŽÁDNÝ VKLAD NEBO INVESTICE.

Obchodování na Forexu, CFD a kryptoměnách je VELMI SPEKULATIVNÍ A VYSOCE RIZIKO a není vhodné pro všechny členy široké veřejnosti, ale pouze pro ty investory, kteří:

(a) Chápat a být ochotni převzít související ekonomická, právní a jiná rizika.

(b) Berou v úvahu jejich osobní finanční situaci, finanční zdroje, životní styl a závazky jsou finančně schopny převzít ztrátu celé své investice.

(c) Mít znalosti pro porozumění obchodování Forex, CFD a kryptoměn a podkladových aktiv a trhů.

‚ GPT Definity 2.0 ‚ nebude poskytovat uživatelům žádné rady týkající se Forexu, CFD a kryptoměn, podkladových aktiv a trhů, ani poskytovat investiční doporučení jakéhokoli druhu. Pokud tedy Uživatel nerozumí souvisejícím rizikům, měl by vyhledat radu a konzultaci od nezávislého finančního poradce. Pokud uživatel stále nerozumí rizikům spojeným s obchodováním na Forexu, CFD a kryptoměnách, neměl by obchodovat vůbec.

Forex, CFD a kryptoměny jsou derivátové finanční nástroje odvozující svou hodnotu od cen podkladových aktiv/trhů, ke kterým se vztahují (například: měny, akciové indexy, akcie, kovy, indexy futures, forwardy atd.). Je proto důležité, aby Uživatel rozuměl rizikům spojeným s obchodováním s příslušným podkladovým aktivem/trhem, protože kolísání ceny podkladového aktiva/trhu ovlivní ziskovost jeho obchodu.

Některá taková rizika zahrnují

Volatilita – Pohyby v ceně podkladových aktiv/trhů mohou být volatilní a nepředvídatelné. To bude mít přímý dopad na zisky a ztráty Uživatele. Pochopení volatility podkladového trhu pomůže uživatelům navést, jak obchodovat a kolik je ochoten ztratit.

Výkyvy trhu – Výkyvy jsou náhlý posun ceny podkladového aktiva z jedné úrovně na druhou. K gappingu mohou vést různé faktory (například ekonomické události nebo oznámení trhu) a gapping může nastat jak když je podkladový trh otevřený, tak když je uzavřen. Když se tyto faktory vyskytnou v době, kdy je podkladový trh uzavřen, cena podkladového trhu při jeho opětovném otevření (a tedy naše odvozená cena) se může výrazně lišit od zavírací ceny, bez možnosti uzavřít obchod mezi tím. ‚Gapping‘ může mít za následek významnou ztrátu (nebo zisk).

Likvidita trhu – Ceny Forexu, CFD a kryptoměn budou mimo jiné ovlivněny měnícími se vztahy mezi nabídkou a poptávkou, vládními, zemědělskými, obchodními a obchodními programy a politikami, národními a mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a převládajícími psychologickými charakteristikami. příslušného trhu a některá podkladová aktiva Forexu, CFD a kryptoměn se nemusí stát okamžitě likvidní v důsledku snížené poptávky po podkladovém aktivu. Tržní podmínky se tedy mohou výrazně změnit ve velmi krátkém časovém období, a proto za určitých tržních podmínek může být nemožné, aby byl pokyn Uživatele proveden, což vede ke ztrátám.

Rozumí se, že pokud jde o obchodování s měnami, mohou nastat situace, pohyby a/nebo podmínky, které nastanou o víkendu, na začátku týdne nebo v rámci dne po zveřejnění významných makroekonomických údajů, ekonomických nebo politických zpráv, které nutí měnové trhy otevřené s cenovými hladinami, které se mohou podstatně lišit od předchozích cen.

* UPOZORNĚNÍ NA VYSOCE RIZIKOVÉ INVESTICE *

Obchodování na Forexu, CFD a kryptoměnách zahrnuje riziko ztráty vaší investice. Toto upozornění na rizika nemůže a neuvádí všechna rizika a další významné aspekty obchodování s opcemi a deriváty. Neměli byste spekulovat s kapitálem, který si nemůžete dovolit ztratit. Důrazně doporučujeme, abyste si před zahájením používání naší služby přečetli Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů naší webové stránky.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto vyloučení odpovědnosti, můžete nás kontaktovat:

  • E-mailem: info[at] bitcointrader.ai

Návštěvou této stránky na našem webu: https://bitcointrader.ai/contact-us