Zastrzeżenie

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, w których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z następującymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Zastrzeżenia:

  • Firma (w niniejszej Polityce plików cookie zwana „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Trade Lidex Ai .
  • Oznacza Użytkownika, osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.
  • Strona internetowa odsyła do https://bitcointrader.ai ( Trade Lidex Ai ).
  • Usługa oznacza Stronę Internetową.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to wynikające z umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usługi lub treść Usługi. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usuwania lub modyfikacji treści Serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Spółkę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, przydatności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Zastrzeżenie dotyczące błędów i pominięć

Informacje podawane przez Serwis mają wyłącznie charakter ogólnych wskazówek w sprawach będących przedmiotem zainteresowania. Nawet jeśli Spółka podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zawartość Usługi była aktualna i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub niedokładności w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Firma może wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim, które nie zawsze zostały wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały w celu krytyki, komentarzy, doniesień prasowych, nauczania, stypendiów lub badań.

Spółka uważa, że ​​stanowi to „dozwolony użytek” wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim zgodnie z sekcją 107 amerykańskiego prawa autorskiego.

Jeśli chcesz używać materiałów objętych prawem autorskim z Usługi do własnych celów wykraczających poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Wyświetlenia wyrażone zrzeczenie się odpowiedzialności

Serwis może zawierać poglądy i opinie będące poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlające oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienia lub spory sądowe wynikające z czegoś napisanego w komentarzu lub będące bezpośrednim skutkiem czegoś napisanego w komentarzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Brak wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie są podawane przy założeniu, że Spółka nie zajmuje się w niniejszym dokumencie świadczeniem porad i usług prawnych, księgowych, podatkowych ani innych profesjonalnych porad i usług. W związku z tym nie powinien zastępować konsultacji z profesjonalnymi doradcami z zakresu księgowości, podatków, prawa lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody powstałe w wyniku lub w związku z dostępem lub użytkowaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi.

Zastrzeżenie „Używaj na własne ryzyko”.

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane w stanie „takim, jakie są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności ani wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji, ani bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Usługę lub za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zastrzeżenie dotyczące inwestycji wysokiego ryzyka

’ Trade Lidex Ai ’ (’ Trade Lidex Ai ’) umożliwia swoim użytkownikom (zwanym dalej: „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”) handel inwestycjami o charakterze wysoce spekulacyjnym, które wiążą się ze znacznym ryzykiem straty. Taki handel nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, dlatego przed przystąpieniem do handlu Użytkownicy muszą upewnić się, że w pełni rozumieją ryzyko. ’ Trade Lidex Ai ’ nie zarządza, ani nie oferuje żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych lub inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących przydatności, rentowności, strategii inwestycyjnej ani innych kwestii tego rodzaju.

Wszyscy Użytkownicy i potencjalni Użytkownicy powinni uważnie przeczytać poniższe Ostrzeżenie o Ryzyku i ostrzeżenia zawarte w tym dokumencie, przed złożeniem wniosku do ’ Trade Lidex Ai ’ o korzystanie z jego oprogramowania i przed rozpoczęciem handlu na różnych rynkach finansowych przy użyciu różnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że niniejszy dokument nie może i nie ujawnia ani nie wyjaśnia wszystkich ryzyk i innych istotnych aspektów związanych z handlem na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami. Powiadomienie miało na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyka związanego z transakcjami na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd.

ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER HANDLU WYSOKIEGO RYZYKA, „ Trade Lidex Ai ” WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNICY OSIĄGNĄ JAKIEKOLWIEK ZYSK LUB ŻE UŻYTKOWNICY NIE STRACIJĄ ŻADNYCH LUB WSZYSTKICH ZDEPOZYOWANYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH.

Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami jest BARDZO SPEKULACYJNY I WYSOCE RYZYKOWY i nie jest odpowiedni dla wszystkich ogółu społeczeństwa, ale tylko dla tych inwestorów, którzy:

(a) Rozumieją i są gotowi ponieść związane z tym ryzyko ekonomiczne, prawne i inne.

(b) Biorąc pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i zobowiązania, czy są oni w stanie finansowo ponieść stratę całej inwestycji.

(c) Posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia handlu na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami oraz bazowych aktywów i rynków.

„ Trade Lidex Ai ” nie będzie udzielać Użytkownikom żadnych porad dotyczących rynku Forex, kontraktów CFD i kryptowalut, bazowych aktywów i rynków, ani nie będzie wydawać jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. Jeśli więc Użytkownik nie rozumie związanego z tym ryzyka, powinien zwrócić się o poradę i konsultację do niezależnego doradcy finansowego. Jeśli Użytkownik w dalszym ciągu nie rozumie ryzyka związanego z handlem na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami, wówczas nie powinien w ogóle handlować.

Forex, kontrakty CFD i kryptowaluty to pochodne instrumenty finansowe, których wartość opiera się na cenach bazowych aktywów/rynków, do których się odnoszą (na przykład: waluty, indeksy akcji, akcje, metale, kontrakty futures na indeksy, kontrakty forward itp.). Dlatego ważne jest, aby Użytkownik rozumiał ryzyko związane z handlem danym aktywem bazowym/rynkiem, ponieważ wahania cen bazowego aktywa/rynku będą miały wpływ na rentowność jego transakcji.

Niektóre z takich zagrożeń obejmują

Zmienność – zmiany cen aktywów/rynków bazowych mogą być zmienne i nieprzewidywalne. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zyski i straty Użytkownika. Zrozumienie zmienności rynku bazowego pomoże Użytkownikom dowiedzieć się, jak handlować i ile są skłonni stracić.

Wahania rynkowe – Wahania to nagła zmiana ceny instrumentu bazowego z jednego poziomu na drugi. Do powstawania luk mogą prowadzić różne czynniki (na przykład wydarzenia gospodarcze lub ogłoszenia rynkowe), a luki mogą wystąpić zarówno wtedy, gdy rynek bazowy jest otwarty, jak i wtedy, gdy jest zamknięty. Kiedy te czynniki wystąpią, gdy rynek bazowy jest zamknięty, cena rynku bazowego w momencie jego ponownego otwarcia (a tym samym nasza cena pochodna) może znacznie różnić się od ceny zamknięcia, bez możliwości zamknięcia transakcji pomiędzy nimi. „Gapping” może skutkować znaczną stratą (lub zyskiem).

Płynność rynku – na ceny Forex, kontraktów CFD i kryptowalut będą miały wpływ między innymi zmieniające się relacje podaży i popytu, programy i polityki rządowe, rolnicze, handlowe i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne odpowiedniego rynku, a niektóre aktywa bazowe Forex, CFD i Kryptowaluty mogą nie stać się natychmiast płynne w wyniku zmniejszonego popytu na aktywa bazowe. Zatem warunki rynkowe mogą zmienić się znacząco w bardzo krótkim czasie, a co za tym idzie, w określonych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Użytkownika może okazać się niemożliwa, co może skutkować stratami.

Rozumie się, że jeśli chodzi o handel walutami, mogą wystąpić sytuacje, ruchy i/lub warunki występujące w weekend, na początku tygodnia lub w ciągu dnia po opublikowaniu znaczących danych makroekonomicznych, wiadomości gospodarczych lub politycznych, które powodują, że rynki walutowe otwarte z poziomami cen, które mogą znacznie różnić się od cen poprzednich.

* OSTRZEŻENIE INWESTYCYJNE WYSOKIEGO RYZYKA *

Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami wiąże się z ryzykiem utraty inwestycji. Niniejsza Informacja o ostrzeżeniu o ryzyku nie może i nie ujawnia wszystkich ryzyk i innych istotnych aspektów handlu opcjami i instrumentami pochodnymi. Nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Warunkami korzystania z naszej witryny internetowej oraz Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami:

  • Na e-mail: info[at] bitcointrader.ai

Odwiedzając tę ​​stronę w naszej witrynie internetowej: https://bitcointrader.ai/contact-us