Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 31. maj 2023

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, hvis begyndelsesbogstav er skrevet med stort, har en betydning, der er defineret på følgende betingelser. De følgende definitioner skal have samme betydning, uanset om de optræder i ental eller flertal.

Definitioner

I forbindelse med disse vilkår og betingelser:

Tilknyttet virksomhed betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50% eller mere af aktierne, kapitalandelene eller andre værdipapirer, der giver ret til at stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer eller anden forvaltningsmyndighed.

Konto betyder en unik konto, der er oprettet for dig for at få adgang til vores tjeneste eller dele af vores tjeneste.

Land refererer til Singapore

Virksomhed (benævnt enten “Virksomheden”, “Vi”, “Os” eller “Vores” i denne aftale) henviser til GPT Definity 2.0 ™ Ltd.

Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til tjenesten, f.eks. en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet.

Service henviser til hjemmesiden.

Vilkår og betingelser (også kaldet “vilkår”) betyder disse vilkår og betingelser, der udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende brugen af tjenesten.

Tredjeparts sociale medietjeneste betyder enhver tjeneste eller indhold (herunder data, information, produkter eller tjenester) leveret af en tredjepart, der kan vises, inkluderes eller gøres tilgængelig af tjenesten.

Hjemmesiden henviser til GPT Definity 2.0 , tilgængelig fra https://bitcointrader.ai

Du betyder den person, der får adgang til eller bruger Tjenesten, eller den virksomhed eller anden juridisk enhed, på vegne af hvilken en sådan person tilgår eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

Anerkendelse

Dette er de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af denne tjeneste og den aftale, der gælder mellem dig og virksomheden. Disse vilkår og betingelser fastsætter alle brugeres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af, at du accepterer og overholder disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig med nogen del af disse vilkår og betingelser, må du ikke få adgang til tjenesten.

Du erklærer, at du er over 18 år gammel. Virksomheden tillader ikke personer under 18 år at bruge tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er også betinget af, at du accepterer og overholder virksomhedens privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller webstedet, og fortæller dig om dine rettigheder til privatlivets fred, og hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

Brugerkonti

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Hvis du ikke gør det, udgør det en overtrædelse af vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores tjeneste.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er med vores tjeneste eller en tredjeparts sociale medietjeneste.

Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge en anden persons eller enheds navn som brugernavn, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt rettigheder fra en anden person eller enhed end dig uden passende tilladelse, eller et navn, der på anden måde er stødende, vulgært eller uanstændigt.

Intellektuel ejendomsret

Tjenesten og dens originale indhold (undtagen indhold leveret af dig eller andre brugere), funktioner og funktionalitet er og vil forblive virksomhedens og dens licensgiveres eksklusive ejendom.

Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både Danmark og andre lande.

Vores varemærker og trade dress må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af virksomheden.

Virksomheden har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at selskabet ikke er ansvarligt eller ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Vi råder dig kraftigt til at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for alle tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din konto med det samme, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot ophøre med at bruge tjenesten.

Begrænsning af erstatningsansvar

Uanset eventuelle skader, som du måtte pådrage dig, er hele virksomhedens og enhver af dens leverandørers ansvar i henhold til enhver bestemmelse i disse vilkår og dit eksklusive retsmiddel for alt det foregående begrænset til det beløb, som du faktisk har betalt via tjenesten eller 100 USD, hvis du ikke har købt noget via tjenesten.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan selskabet eller dets leverandører under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, tab af data eller andre oplysninger, driftsforstyrrelser, personskade, tab af privatlivets fred, der skyldes eller på nogen måde er relateret til brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesten, software fra tredjepart og/eller hardware fra tredjepart, der anvendes sammen med tjenesten, eller på anden måde i forbindelse med nogen bestemmelse i disse vilkår), selv om selskabet eller en leverandør er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selv om afhjælpningen ikke opfylder sit væsentlige formål.

Nogle stater tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at nogle af ovenstående begrænsninger muligvis ikke finder anvendelse. I disse stater vil hver parts ansvar være begrænset til det størst mulige omfang, der er tilladt ved lov.

“Som den er” og “Som tilgængelig” Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres til dig “SOM DEN ER” og “SOM DEN ER TILGÆNGELIG” og med alle fejl og mangler uden garanti af nogen art. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver virksomheden sig på egne vegne og på vegne af sine associerede selskaber og dets og deres respektive licensgivere og tjenesteudbydere udtrykkeligt alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, stiltiende, lovbestemte eller på anden måde, med hensyn til Tjenesten, herunder alle stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder samt garantier, der måtte opstå i forbindelse med handel, udførelse, brug eller handelspraksis. Uden begrænsning af det foregående giver virksomheden ingen garanti eller forpligtelse og giver ingen erklæring af nogen art om, at tjenesten opfylder dine krav, opnår de tilsigtede resultater, er kompatibel eller fungerer med anden software, applikationer, systemer eller tjenester, fungerer uden afbrydelse, opfylder standarder for ydeevne eller pålidelighed eller er fejlfri, eller at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet.

Uden at begrænse det foregående giver hverken virksomheden eller nogen af virksomhedens udbydere nogen repræsentation eller garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået: (i) med hensyn til tjenestens drift eller tilgængelighed eller de oplysninger, det indhold og de materialer eller produkter, der er indeholdt i tjenesten; (ii) at Tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; (iii) med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller aktualiteten af oplysninger eller indhold, der leveres via Tjenesten, eller (iv) at tjenesten, dens servere, indholdet eller e-mails sendt fra eller på vegne af selskabet er fri for virus, scripts, trojanske heste, orme, malware, timebomber eller andre skadelige komponenter.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse typer af garantier eller begrænsninger af gældende lovbestemte rettigheder for en forbruger, så nogle af eller alle ovenstående udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Men i et sådant tilfælde skal udelukkelserne og begrænsningerne i dette afsnit anvendes i det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning.

Gældende lov

Landets love, med undtagelse af dets lovvalgsregler, gælder for disse vilkår og din brug af tjenesten. Din brug af programmet kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love.

Løsning af tvister

Hvis du har bekymringer eller tvister om tjenesten, accepterer du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte virksomheden.

For brugere i Den Europæiske Union (EU)

Hvis du er forbruger i EU, vil du drage fordel af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

Overholdelse af lovgivningen i USA

Du erklærer og garanterer, at (i) Du befinder dig ikke i et land, der er underlagt USA’s embargo, eller som er blevet udpeget af USA’s regering som et land, der “støtter terrorisme”, og (ii) Du er ikke opført på nogen liste fra den amerikanske regering over forbudte eller begrænsede parter.

Adskillelse og fritagelse

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uigennemførlig eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at opfylde formålet med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lov, og de resterende bestemmelser vil fortsat være fuldt ud gældende.

Fritagelse

Medmindre andet er fastsat heri, skal undladelse af at udøve en rettighed eller kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse vilkår ikke påvirke en parts mulighed for at udøve en sådan rettighed eller kræve en sådan opfyldelse på noget tidspunkt derefter, og afkald på en overtrædelse skal ikke udgøre et afkald på nogen efterfølgende overtrædelse.

Oversættelse Tolkning

Disse vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis vi har gjort dem tilgængelige for dig på vores tjeneste. Du accepterer, at den originale engelske tekst har forrang i tilfælde af en tvist.

Ændringer af disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, før de nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, afgøres efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du holde op med at bruge webstedet og tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os:

På e-mail: info[at] bitcointrader.ai

Ved at besøge denne side på vores hjemmeside:https://bitcointrader.ai/contact-us/