ข้อสงวนสิทธิ์

อัปเดตล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2023

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่อักษรตัวแรกขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้ให้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้:

  • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ในนโยบายคุกกี้นี้) หมายถึง Trade Lidex Ai
  • คุณหมายถึงผู้ใช้ บุคคลที่เข้าถึงบริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม
  • เว็บไซต์อ้างอิงถึง https://bitcointrader.ai ( Trade Lidex Ai )
  • บริการหมายถึงเว็บไซต์

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของบริการ

ไม่ว่าในกรณีใดบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือโดยบังเอิญ หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือเนื้อหาของบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทไม่รับประกันว่าบริการนี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิงก์ภายนอก

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้จัดทำหรือดูแลโดยหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทในทางใดทางหนึ่ง

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง ความทันเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาดและการละเว้นข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ให้โดยบริการมีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในเรื่องที่น่าสนใจเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบริการเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ข้อผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ หรือต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ข้อมูลนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการใช้งานโดยชอบธรรม

บริษัทอาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเสมอไป บริษัทจัดทำเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น รายงานข่าว การสอน ทุนการศึกษา หรือการวิจัย

บริษัทเชื่อว่าสิ่งนี้ถือเป็น “การใช้งานโดยชอบธรรม” ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองที่นอกเหนือไปจากการใช้งานโดยชอบธรรม คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบที่แสดง

บริการอาจมีมุมมองและความคิดเห็นซึ่งเป็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงนโยบายหรือตำแหน่งอย่างเป็นทางการของผู้เขียน หน่วยงาน องค์กร นายจ้าง หรือบริษัทอื่นใด รวมถึงบริษัทด้วย

ความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ถือเป็นความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ ความรับผิด และตำหนิอย่างเต็มที่สำหรับการหมิ่นประมาทหรือการฟ้องร้องที่เป็นผลจากสิ่งที่เขียนในหรือเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ และขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนี้จัดทำขึ้นโดยเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและบริการด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษี หรือวิชาชีพอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรใช้แทนคำปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ภาษี กฎหมาย หรือที่ปรึกษาที่มีความสามารถอื่นๆ

ไม่ว่าในกรณีใดบริษัทหรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ “การใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง”

ข้อมูลทั้งหมดในบริการมีให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความทันเวลา หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้ และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันประสิทธิภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ให้ไว้โดยบริการหรือสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษหรือคล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

‘ Trade Lidex Ai ‘ (‘ Trade Lidex Ai ‘) อนุญาตให้ผู้ใช้ (ต่อไปนี้: “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้”) ซื้อขายเงินลงทุนที่มีการเก็งกำไรสูงซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสีย การซื้อขายดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องแน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขาย ‘ Trade Lidex Ai ‘ ไม่ได้จัดการหรือให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การบัญชี หรือการลงทุนเกี่ยวกับความเหมาะสม การทำกำไร กลยุทธ์การลงทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ในลักษณะนั้น

ผู้ใช้ทั้งหมดและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้ควรอ่านการเปิดเผยความเสี่ยงและคำเตือนต่อไปนี้ที่มีอยู่ในเอกสารนี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะนำไปใช้กับ ‘ Trade Lidex Ai ‘ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ และก่อนที่จะเริ่มซื้อขายในตลาดการเงินต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเอกสารนี้ไม่สามารถและไม่เปิดเผยหรืออธิบายความเสี่ยงทั้งหมดและประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟอเร็กซ์, CFD และสกุลเงินดิจิทัล ประกาศนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่ออธิบายในแง่ทั่วไปถึงลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องรับมือกับ Forex, CFD และ Cryptocurrencies ด้วยวิธีที่ยุติธรรมและไม่ทำให้เข้าใจผิด

เนื่องจากลักษณะการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง ‘ Trade Lidex Ai ‘ ไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ หรือรับประกันว่าผู้ใช้จะสร้างผลกำไรใด ๆ หรือผู้ใช้จะไม่สูญเสียเงินลงทุนใด ๆ หรือทั้งหมดที่ฝากไว้

การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิทัลมีการเก็งกำไรสูงและมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับสมาชิกทั่วไปทุกคน แต่สำหรับนักลงทุนที่:

(ก) เข้าใจและเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(b) คำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน รูปแบบการใช้ชีวิต และภาระผูกพันทางการเงินที่สามารถยอมรับการสูญเสียการลงทุนทั้งหมดได้

(c) มีความรู้ที่จะเข้าใจการซื้อขาย Forex, CFD และ Cryptocurrencies และสินทรัพย์อ้างอิงและตลาด

‘ Trade Lidex Ai ‘ จะไม่ให้คำแนะนำใด ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับ Forex, CFD และ Cryptocurrencies สินทรัพย์อ้างอิงและตลาด หรือให้คำแนะนำในการลงทุนทุกประเภท ดังนั้นหากผู้ใช้ไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เขาควรขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หากผู้ใช้ยังไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex, CFD และ Cryptocurrencies เขาไม่ควรซื้อขายเลย

ฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิทัลเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีมูลค่าจากราคาของสินทรัพย์/ตลาดอ้างอิงที่อ้างอิงถึง (เช่น สกุลเงิน ดัชนีหุ้น หุ้น โลหะ ฟิวเจอร์สดัชนี ไปข้างหน้า ฯลฯ) ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในสินทรัพย์อ้างอิง/ตลาดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง/ตลาดจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของการซื้อขายของเขา

ความเสี่ยงดังกล่าวบางประการได้แก่

ความผันผวน – การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์/ตลาดอ้างอิงอาจมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ สิ่งนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและขาดทุนของผู้ใช้ การทำความเข้าใจความผันผวนของตลาดอ้างอิงจะช่วยแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการซื้อขายและจำนวนเงินที่เขายินดีจะสูญเสีย

การแกว่งของตลาด – การแกว่งคือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของราคาสินทรัพย์อ้างอิงจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง ปัจจัยต่างๆ สามารถนำไปสู่การเกิดช่องว่าง (เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการประกาศของตลาด) และการช่องว่างสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเมื่อตลาดอ้างอิงเปิดและเมื่อปิด เมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดอ้างอิงปิด ราคาของตลาดอ้างอิงเมื่อเปิดอีกครั้ง (และราคาที่ได้รับของเรา) อาจแตกต่างจากราคาปิดอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่มีโอกาสปิดการซื้อขายของคุณในระหว่างนั้น ‘Gapping’ อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย (หรือกำไร) จำนวนมาก

สภาพคล่องของตลาด – ราคาของฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิตอลจะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โปรแกรมและนโยบายของรัฐบาล เกษตรกรรม การค้าและการค้า กิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติ และลักษณะทางจิตวิทยาที่เป็นอยู่ ของตลาดที่เกี่ยวข้องและสินทรัพย์อ้างอิงของ Forex, CFD และสกุลเงินดิจิตอลบางส่วนอาจไม่กลายเป็นสภาพคล่องในทันทีอันเป็นผลมาจากความต้องการสินทรัพย์อ้างอิงที่ลดลง ดังนั้นสภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ และด้วยเหตุนี้ภายใต้สภาวะตลาดบางประการ จึงอาจเป็นไปไม่ได้ที่คำสั่งของผู้ใช้จะถูกดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย

เป็นที่เข้าใจว่าเมื่อพูดถึงการซื้อขายสกุลเงิน อาจมีสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และ/หรือเงื่อนไขเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ต้นสัปดาห์ หรือระหว่างวันหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ข่าวเศรษฐกิจหรือการเมืองที่ทำให้ตลาดสกุลเงิน เปิดด้วยระดับราคาที่อาจแตกต่างอย่างมากจากราคาก่อนหน้า

* คำเตือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง *

การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินลงทุน ประกาศคำเตือนความเสี่ยงนี้ไม่สามารถและไม่เปิดเผยความเสี่ยงทั้งหมดและประเด็นสำคัญอื่น ๆ ของการซื้อขายออปชันและอนุพันธ์ คุณไม่ควรเก็งกำไรด้วยเงินทุนที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ เราขอแนะนำให้คุณอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ของเราก่อนเริ่มใช้บริการของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ คุณสามารถติดต่อเรา:

  • ทางอีเมล: ข้อมูล[at] bitcointrader.ai

โดยการเยี่ยมชมหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://bitcointrader.ai/contact-us